Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE STROJŮ ZNAČKY McCONNEL

Článek I.

Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky platí pro kupní smlouvy uzavřené mezi společností TOPAGRI s.r.o., IČO: 27437892, nebo autorizovanými prodejci strojů značky McCONNEL (dále jen jako „Prodávající“) a autorizovanými prodejci strojů značky McCONNEL nebo zákazníkem (dále jen jako „Kupující“), při prodeji strojů značky McCONNEL, a tvoří jejich nedílnou součást.

Článek II.

Vznik a účinnost kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek III.

Kupní cena

Kupní cenou se rozumí kupní cena stroje a jeho příslušenství platná v den podpisu kupní smlouvy dle ceníku Prodávajícího pro příslušné období, není-li písemně smluvními stranami sjednáno jinak.

Sjednaná celková kupní cena včetně DPH zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši dle sazby daně platné ke dni uzavření této kupní smlouvy. Bude-li na základě zákona nutno uplatnit daň v jiné výši, zejména v důsledku změny sazby daně po uzavření této kupní smlouvy, změní se automaticky celková kupní cena o vzniklý rozdíl ve výši daně.

Článek IV.

Platební podmínky

Za každý den prodlení s úhradou kupní ceny nebo jakékoli její části se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Článek V.

Výhrada vlastnického práva

Stroj zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny. Kupující není oprávněn až do úplného zaplacení kupní ceny stroj dále pronajmout, prodat, nebo jiným způsobem zcizit, nebo zatížit. Kupující není oprávněn zatížit stroj zástavním právem, pokud to přímo nesouvisí s financováním stroje dle kupní smlouvy. Porušení této povinnosti je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy.

Článek VI.

Dodací podmínky

Povinnost odevzdat stroj Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se strojem v místě plnění určeném na základě kupní smlouvy. O přesném termínu odevzdání bude Prodávající vhodným způsobem Kupujícího informovat, přičemž za dostačující se považuje oznámení odeslané e–mailem, na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví kupní smlouvy. V případě prodlení Kupujícího se splněním jakéhokoli závazku vyplývajícího z kupní smlouvy se předpokládaný termín odevzdání posunuje, a to o dobu trvání takového prodlení.

Kupující je povinen stroj převzít, pokud mu Prodávající oznámí přesný termín odevzdání anebo odešle oznámení o přesném termínu odevzdání alespoň tři (3) dny předem. Stroj bude Kupujícímu předán na základě dodacího listu podepsaného oběma smluvními stranami. Při odevzdání stroje předá Prodávající Kupujícímu doklady, jež jsou nutné k užívání stroje, a to zejména návod k obsluze, katalog náhradních dílů a technické osvědčení.

Nebezpečí škody na stroji přechází na Kupujícího převzetím stroje. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující stroj, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

Pokud Kupující stroj nepřevezme nebo se k převzetí vůbec nedostaví, zavazuje se uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu, jejíž výše odpovídá 25 % sjednané kupní ceny stroje; tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

Článek VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Kupující je povinen při převzetí prohlédnout stroj a případné zjevné vady či chybějící vybavení nebo příslušenství zaznamenat do dodacího listu. Později uplatněný nárok nebude uznán. Je-li Prodávající povinen stroj odeslat, je Kupující povinen stroj prohlédnout v okamžiku, kdy je stroj dopraven do místa určení. Nestanoví-li tyto podmínky a/nebo příslušná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím jinak, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady stroje dle ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku; smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije

Byl-li stroj podle smlouvy odeslán, běží záruční doba ode dne, kdy je stroj předán k přepravě prvnímu dopravci. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení stroje anebo na vady stroje vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání nebo používáním pro jiný účel, než ke kterému je určen.  Prodávající je oprávněn neuznat právo ze záruky též v případech, kdy k opravám a údržbě stroje nebyly použity originální díly dodávané výrobcem nebo dovozcem, díly, které odpovídají svojí kvalitou originálním dílům, nebo díly písemně schválené dovozcem, nebo když opravy nebo údržba stroje byly provedeny osobou nebo společností, které nejsou dovozcem autorizováni k provádění oprav stroje.

Ze záruky dovozce za jakost vyplývá kupujícímu pouze a výlučně právo na bezplatné odstranění vady kryté zárukou. Použití symbolů, číselných nebo slovních označení apod. dovozcem, výrobcem nebo Prodávajícím k označení stroje neurčuje jakost a provedení, a z jejich použití nevznikají Kupujícímu žádná oprávnění.

Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech, spotřebě a ostatní údaje, udávané nebo publikované k reklamním a propagačním účelům dovozcem, výrobcem nebo prodejcem, mají vždy jen přibližnou povahu a nejsou závaznými údaji o vlastnostech a jakosti stroje, vyjma údajů, jejichž uvedení je v propagačních materiálech povinné a technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu příslušného typu stroje.

Je-li Kupujícím spotřebitel, a aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady, další práva Kupujícího, která se ke koupi stroje vážou, a Prodávajícím poskytnutá záruka za jakost stroje, Prodávající Kupujícího informuje o následujícím: Prodávající odpovídá Kupujícímu, že stroj při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u stroje, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li stroj vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového stroje bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti stroje, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového stroje, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže stroj řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového stroje bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu stroje, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nový stroj bez vad, vyměnit jeho součást nebo stroj opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím stroje věděl, že stroj má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li stroj vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o stroj prodávaný za nižší cenu nebo o použitý stroj, má Kupující místo práva na výměnu stroje právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, nebo v případě opravy, u kterékoli autorizované opravny strojů značky McCONNEL která je Prodávajícím určena k provedení opravy a která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším.

Článek VIII.

Nároky při porušení kupní smlouvy

Je-li Kupující v prodlení s převzetím stroje a není-li jeho prodlení způsobeno okolnostmi výlučně na straně Prodávajícího, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu obvyklé skladné za každý den prodlení s převzetím, počínaje stanoveným dnem pro odevzdání a převzetí stroje. Prodávající není povinen stroj Kupujícímu odevzdat až do okamžiku, kdy Kupující Prodávajícímu řádně uhradí skladné a případně další náklady spojené s uchováním stroje.

Je-li Kupující v prodlení s plněním jakýchkoli povinností vyplývajících z kupní smlouvy po dobu delší než osm (8) dnů (zejména, nikoli však pouze, s uhrazením celkové kupní ceny či jakékoli její části), je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující splnění některé povinnosti výslovně odepře, nebo je-li s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem patrné, že Kupující povinnost nemůže splnit, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy okamžitě.

Odstoupením Prodávajícího od kupní smlouvy z důvodu porušení jakékoli povinnosti vyplývající z kupní smlouvy ze strany Kupujícího není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu újmy v plné výši.

Prodávající je oprávněn peněžní prostředky uhrazené Kupujícím dle článku IV. kupní smlouvy jako zálohu na sjednanou celkovou kupní cenu (dále jen jako „záloha“) použít k úhradě jakýchkoli svých pohledávek za Kupujícím vyplývajícím z kupní smlouvy (včetně, nikoli však pouze, pohledávky na uhrazení celkové kupní ceny a pohledávky na jakoukoli smluvní pokutu podle kupní smlouvy). V takovém případě není Prodávající povinen zálohu Kupujícímu vracet, ale je oprávněn si ji ponechat a použít na úhradu svých pohledávek za Kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn jakékoli své pohledávky jednostranně započíst proti jakýmkoli pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím (zejména, nikoli však pouze, proti pohledávce Kupujícího na vrácení zálohy, vznikne-li Kupujícímu nárok na její vrácení). Smluvní strany se současně dohodly, že Prodávající je oprávněn započíst proti jakýmkoli pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím, ať už splatným, či nesplatným, nejen své splatné pohledávky za Kupujícím, ale rovněž pohledávky nesplatné.

Pokud je Kupující v prodlení s převzetím stroje, je Prodávající oprávněn stroj prodat jakékoli třetí osobě, pokud Kupujícího na možnost prodeje stroje další osobě upozornil a stanovil mu dodatečnou lhůtu k převzetí stroje, která nesmí být kratší než tři (3) dny.

Článek IX.

Souhlas s užíváním osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, aby jeho obchodní firma (jméno a příjmení), jméno a příjmení kontaktních osob, telefonní číslo, poštovní a emailová adresa (dále jen „osobní údaje“) a veškeré dostupné údaje o zakoupeném stroji byly pro účely dodržování právních povinností Prodávajícího zpracovávány Prodávajícím jako správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez vědomí Kupujícího zpřístupněny jiným osobám než společnosti TOPAGRI s.r.o., ledaže by povinnost nebo právo poskytnout osobní údaje vyplývalo ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas platí na dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, a pokud o to požádá, musí mu Prodávající informaci o zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu předat. V případě, že Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení, resp. požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil; a dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může Prodávajícímu a společnosti TOPAGRI s.r.o. poskytnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení a souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uskutečňování marketingových a propagačních činností týkajících se zboží a služeb Prodávajícího a společnosti TOPAGRI s.r.o. prostřednictvím samostatného formuláře souhlasu.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

Vedle jiných důvodů stanovených touto kupní smlouvou nebo zákonem je prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit rovněž v případě, že kupující řádně a včas neuhradí zálohu na sjednanou celkovou kupní cenu stroje v souladu s článkem IV. kupní smlouvy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

V případě rozporu mezi ustanovením kupní smlouvy a ustanovením těchto Všeobecných podmínek prodeje je rozhodující ujednání kupní smlouvy.

Součástí kupní smlouvy nejsou a na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se nebudou aplikovat jakékoli jiné obchodní podmínky či obdobné dokumenty, na které kupní smlouva výslovně neodkazuje, a to včetně obchodních podmínek kupujícího. Prodávající podpisem kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 2 OZ vylučuje uzavření kupní smlouvy pro případ, kdy kupující ke kupní smlouvě přiloží své obchodní podmínky, ledaže obchodní podmínky kupujícího budou prodávajícím výslovně a písemně akceptovány.

Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi nimi budou rozhodovány soudem, jehož místní příslušnost se bude řídit sídlem Prodávajícího.